هنرمندان


امیر پاشا هشیوار

خنده‌های قابل پیش‌بینی، سوگواری‌های فراموش‌شده‌ /
۲۹ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
نمایشگاه گروهی / اخرا
۶ دی تا ۵ بهمن ۱۳۹۸
نمایشگاه انفرادی /
۶ تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
انگار هیچ اتفاقی نیفتاده /
۸ تا ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
۲۹ اردیبهشت تا ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ / I’m your wolf
نمایشگاه گروهی /
۱۳ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۰


افسانه تائبی

مجموعه کتاب‌آرایی ایرانی /
۲۸ مرداد تا ۸ شهریور ۱۴۰۱


مجتبی حجازی

مجموعه دایره حیرت /
۲۸ مرداد تا ۸ شهریور ۱۴۰۱


حسین زنده رودی

یک اثر، یک دیوار: نمایش تک اثری از شارل حسین زنده‌ رودی /
۳۰ اردیبهشت تا ۳ خرداد ۱۴۰۱
۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
نمایشگاهی از مجموعه های خصوصی /
۹ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹


کاوه بیکیان

نمایشگاه انفرادی /
۴ تیر تا ‍۶ مرداد ۱۴۰۰
نمایشگاه گروهی /
۲۱ اردیبهشت تا ۱ خرداد ۱۳۹۷
۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
«بیناب» /
۳ تا ۱۵ دی ۱۳۹۵


علی گلستانه

نمایشگاه انفرادی /
۲۴ بهمن ۱۳۹۹ تا ‍۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
نمایشگاه (۱۳۹۹) /
۸ تا ۲۷ دی ۱۳۹۶
نمایشگاه گروهی / اخرا
۶ دی تا ۵ بهمن ۱۳۹۸
گل یاس بنفش (۱۳۹۶) /
۸ تا ۲۷ دی ۱۳۹۶
۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
تهران ۳۵-۲۵ /
۲۵ اردیبهشت تا ۵ خرداد ۱۳۹۴
نمایشگاه ده ساله
(۶۹-۱۳۵۹)
مدادرنگی های روی کاغذ
/
۴ تا ۱۴ بهمن ۱۳۹۲
علی گلستانه /
۱۶ تا ۳۰ دی ۱۳۹۰
نمایشگاه گروهی /
۱۳ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۰


رضا پناهی

نمایشگاه گروهی / اخرا
۶ دی تا ۵ بهمن ۱۳۹۸
۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
مکنونات /
۲۴ اردیبهشت تا ۷ خرداد ۱۳۹۵
ارکان ارکون /
۱۲ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳


آوا فتحی

نمایشگاه گروهی /
۲۱ اردیبهشت تا ۱ خرداد ۱۳۹۷


مریم خلیلی

نمایشگاه گروهی /
۲۱ اردیبهشت تا ۱ خرداد ۱۳۹۷


علی هدایتی

نمایشگاه گروهی /
۲۱ اردیبهشت تا ۱ خرداد ۱۳۹۷


حمید رضا یراقچی

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
نمایشگاه انفرادی /
۲ تا ۱۲ دی ۱۳۹۰


مهدی صدر

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
فیلم‌های تجربی: به‌انتخاب مانی پتگر / ۱۳ تا ۱۷ آبان ۱۳۸۹


آیدین رحیمی پورآزاد

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
”از تهران / منظره شهری“: به هدایت و انتخاب فرشید آذرنگ
/
۲۹ بهمن تا ۶ اسفند ۱۳۹۵


آرش گودرزی ملایری

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
”از تهران / منظره شهری“: به هدایت و انتخاب فرشید آذرنگ
/
۲۹ بهمن تا ۶ اسفند ۱۳۹۵


فرگل واله

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
”از تهران / منظره شهری“: به هدایت و انتخاب فرشید آذرنگ
/
۲۹ بهمن تا ۶ اسفند ۱۳۹۵


بیژن برومند فومنی

”از تهران / منظره شهری“: به هدایت و انتخاب فرشید آذرنگ
/
۲۹ بهمن تا ۶ اسفند ۱۳۹۵


حمید درودیان

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
”منظره ﻫﺎ“: به هدایت و انتخاب فرشید آذرنگ
/
۱۹ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۵
پَرسه ۹۴-۱۳۸۹ /
۲۹ دی تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۴


سماء صالح زاده

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
”منظره ﻫﺎ“: به هدایت و انتخاب فرشید آذرنگ
/
۱۹ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۵


مهران مقیمی

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
”منظره ﻫﺎ“: به هدایت و انتخاب فرشید آذرنگ
/
۱۹ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۵


محسن شاهمردی

”منظره ﻫﺎ“: به هدایت و انتخاب فرشید آذرنگ
/
۱۹ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۵


هدی درودیان

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
«آرہﻧﺎ» /
۲۸ آبان تا ۱۳ آذر ۱۳۹۵


علیرضا رفوگران

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
خود-آ /
۲۹ مرداد تا ۹ شهریور ۱۳۹۵


عباس میرزایی

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
نمایشگاه انفرادی /
۹ تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۴
نمایشگاه گروهی /
۱۳ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۰


اسماء الهی

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
نمایشگاه گروهی /
۱۱ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴


امید معصومی

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
نمایشگاه گروهی /
۱۱ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴


محمود ساکی

نمایشگاه گروهی /
۱۱ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴


نرگس سلیمان زاده

نمایشگاه گروهی /
۱۱ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

حمید شاهرخ

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
علی گلستانه نقاش از نگاه حمید شاهرخ عکاس /
۱۲ تا ۲۲ دی ۱۳۹۳


وحید شریفیان

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
«تاسیساتِ رمانتیک»
و رونماییِ مجموعه داستانِ «تی‌شرت با عکس گوزن»، نشر نی

/ ۷ تا ۱۷ آذر ۱۳۹۳
شهید /
۲۴ دی تا ۷ بهمن ۱۳۸۹


باران آزاد

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
۲ تا ۲۰ خرداد ۱۳۹۳
/ لذت عکاسی با VPN


هادی فلاح پیشه

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
۱ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ / US prime


علی بناکار

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
نمایشگاه انفرادی /
۵ تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۰


نریمان فرّخی

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
شگفتی های روزمره /
۷ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۰


حسینعلی ذابحی

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
نمایشگاه گروهی /
۱۳ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
من، دلقک /
۵ تا ۲۲ آذر ۱۳۸۹


شنتیا ذاکرعاملی

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
نمایشگاه گروهی /
۱۳ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۰


فرشید شفیعی

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
نمایشگاه گروهی /
۱۳ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
مجموعه خودشیفته /
۸ تا ۲۰ بهمن ۱۳۸۹


کریم نصر

نمایشگاه گروهی /
۱۳ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۰


لئون کهن

نمایشگاه گروهی /
۱۳ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۰


علی اصغر پتگر

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
منتخب نقاشی های دهه ۱۳۲۰ /
۱۶ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۰


سینا برومندی

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
واریاسیون روی تم بالزاک /
۶ تا ۱۳ اسفند ۱۳۸۹


شباهنگ طیاری

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
گربه و گلها /
۲۲ بهمن تا ۴ اسفند ۱۳۸۹


مانی پتگر

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
۱۳ تا ۱۷ آبان ۱۳۸۹ / Experimental films & video works


هاتف منتظری

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
اطاق خاکستری /
۱۲ تا ۳۰ خرداد ۱۳۸۹


بهروز رائی

۴۵۳: سی‌و‌دیدگاه (نمایشگاه گروهی) /
۱۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
گلها در خانه /
۱۷ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۱۳۸۹