امیر‌پاشا هشیوار, حسینعلی ذابحی, شنتیا ذاکرعاملی, عباس میرزایی, علی گلستانه, فرشید شفیعی, لئون کهن, کریم نصر ۱۳ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ نمایشگاه گروهی

A.P. Hoshivar, Untitled (1), 2011 A.P. Hoshivar, Untitled (3), 2011 A.P. Hoshivar, Untitled (4), 2011 A.P. Hoshivar, Untitled (5), 2011 A.P. Hoshivar,<br />Untitled (2), 2011 Abbas Mirzaee, Untitled 1, 2011 Abbas Mirzaee, Untitled 2, 2011 Abbas Mirzaee, Untitled 3, 2011 Abbas Mirzaee, Untitled 4, 2011 Abbas Mirzaee, Untitled 5, 2011 Ali Golestaneh, Landscape #1, 2009 Ali Golestaneh, Landscape #2, 2010 Ali Golestaneh, Landscape #3, 2010 Ali Golestaneh, Landscape #5, 2010 Ali Golestaneh,<br />Landscape #4, 2010 Farshid Shafiey,<br />Untitled, 2011 Farshid Shafiey,<br />Untitled, 2011 Hosseinali Dabei, Untitled, 2010 Hosseinali Zabehi, Singer of 'no song', 2010 Hosseinali Zabehi, Still love Picasso despite my age, 2010 Hosseinali Zabehi, Tearful girl, 2010 Hosseinali Zabehi, The old doll, 2010 Hosseinali Zabehi, Unfinished sculpture, 2010 Hosseinali Zabehi, Untitled, 2010 Hosseinali Zabehi, Veteran woman, 2009 Hosseinali Zabehi, Zany, 2009 Hosseinali Zabehi,<br />Michael Jackson, 2010 Karim Nasr, Man, 2011 Karim Nasr, Woman 2, 2011 Karim Nasr, Woman 3, 2011 Karim Nasr, Woman, 2011 Leon Cohen, Khayam, 2003 Leon Cohen, Nima [Yushij], 1998 Leon Cohen,<br /> Horses and the lake, 2003 Shantia Zakerameli,<br /> Untitled, 2010 Shantia Zakerameli,<br />Untitled, 2010,<br /> oil on canvas, 50x70.5 cm