درباره ما

گالری مریم فصیحی هرندی با هدف ایجاد امکان برای نگاه کردن به ذهنیت هنری گذشته و امروز و برقراری ارتباط بین هنرمند و مخاطب تاسیس شده است. من بر این باورم که گالری فضایی است برای نمایش دادن تصورات درونی هنرمندان با ذهنیت ها و دیدگاه های متفاوت و در این میان وظیفه گالری داران استفاده از توانایی های یکدیگر در فضایی دوستانه است که بتوانند با ایجاد ارتباط بین مخاطب و هنرمند و تاثیرات متقابل آن، موانع را از میان بردارند، امید دارم که این مجال بتواند سئوال هایی را که سال ها در انزوای هنری خود در ذهن داشته ام پاسخ داده، دوستی ها و لطف بیشتری را در مسیر راه هنر شکل دهد. در جامعه ای که تضاد های فکری موانع بسیاری را ایجاد می کند تنها در کنار یکدیگر بودن و پذیرفتن گونا گونی نگاه هااست که می تواند گاه نتایج درخشان را به بار آورد.
اردیبهشت ۱۳۸۹