فیلم‌های تجربی: به‌انتخاب مانی پتگر - ۱۳ تا ۱۷ آبان ۱۳۸۹

امیر عزیزی, جواد امامی, فرهاد ورهرام, مانی پتگر, محمد شیروانی, مهدی صدر