علی بناکار ۵ تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۰ نمایشگاه انفرادی

Untitled #1, 2005 Untitled #10, 2005 Untitled #14, 2005 Untitled #16, 2005 Untitled #17, 2005 Untitled #22, 2005 Untitled #24, 2005 Untitled #26, 2005 Untitled #28, 2005 Untitled #33, 2005 Untitled #45, 2004 Untitled #47, 2004 Untitled #49, 2004 Untitled #50-56, 2008 Untitled #86-88, 2008 Untitled #95, 2008 Untitled #96-102, 2008