حسین زنده رودی ۹ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ نمایشگاهی از مجموعه های خصوصی

Untitled (1960) Untitled (1973) Untitled (1973) Untitled (1973) Untitled (1978) Untitled (1978) Untitled (1978) Untitled (1978) Untitled (2006)