حسین زنده رودی ۹ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ نمایشگاهی از مجموعه های خصوصی

Untitled (1960)

Gouache and Ink on paper
99 x 68 cm


Untitled (1960)