وحید شریفیان ۲۴ دی تا ۷ بهمن ۱۳۸۹ شهید

Brassier and Bee, in my Father’s Toy Box, 2006

Mixed media on paper
21.5 x 27 cm


Brassier and Bee, in my Father's Toy Box, 2006