حمید درودیان, سماء صالح زاده, محسن شاهمردی, مهران مقیمی ۱۹ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۵ ”منظرﻩ ﻫﺎ“ به هدایت و انتخاب فرشید آذرنگ