هاتف منتظری ۱۲ تا ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ اطاق خاکستری

Untitled (2004)

chemical print on photo paper
10 x 10 cm (ed. of 3)


Untitled (2004)