هاتف منتظری ۱۲ تا ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ اطاق خاکستری

Untitled (2008)

chemical print on photo paper
70 x 70 cm (ed. of 3)


Untitled (2008)