حمید رضا یراقچی ۲ تا ۱۲ دی ۱۳۹۰ نمایشگاه انفرادی

she is alone series

nostalghia, 2011
oil on canvas, 50 x 60 cm


she is alone series