حمید رضا یراقچی ۲ تا ۱۲ دی ۱۳۹۰ نمایشگاه انفرادی

she is alone series

moonlight, 2011
oil on canvas, 25.5 x 33 cm


she is alone series