حمید رضا یراقچی ۲ تا ۱۲ دی ۱۳۹۰ نمایشگاه انفرادی

sunset series

swimming, 2011
oil on canvas, 40x40 cm


sunset series