حمید شاهرخ ۱۲ تا ۲۲ دی ۱۳۹۳ علی گلستانه نقاش از نگاه حمید شاهرخ عکاس