آوا فتحی, علی هدایتی, مریم خلیلی, کاوه بیکیان ۲۱ اردیبهشت تا ۱ خرداد ۱۳۹۷ نمایشگاه گروهی