اسماء الهی, امید معصومی, محمود ساکی, نرگس سلیمان زاده ۱۱ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ نمایشگاه گروهی