علی گلستانه ۸ تا ۲۷ دی ۱۳۹۶ گل یاس بنفش (۱۳۹۶)

Untitled (2017) Untitled (2017) Untitled (2017) Untitled (2017) Untitled (2017) Untitled (2017) Untitled (2017), oil on canvas, 160x203cm