علی اصغر پتگر ۱۶ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ منتخب نقاشی های دهه ۱۳۲۰

Molla Nasreddin, 1949

oil on canvas
33x40 cm


Molla Nasreddin, 1949