علی اصغر پتگر ۱۶ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ منتخب نقاشی های دهه ۱۳۲۰

Fortune teller, 1943

oil on hardboard
51x44 cm


Fortune teller, 1943