علی اصغر پتگر ۱۶ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ منتخب نقاشی های دهه ۱۳۲۰

Yard’s Corner #2, 1945

oil on hessian
45x36 cm


Yard's Corner #2, 1945