علی اصغر پتگر ۱۶ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ منتخب نقاشی های دهه ۱۳۲۰

Nami Petgar, 1948

oil on canvas
25x20 cm


Nami Petgar, 1948