علی اصغر پتگر ۱۶ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ منتخب نقاشی های دهه ۱۳۲۰

Sahebol-amr Bazaar (Tabriz), 1941

oil on canvas
82x110 cm


Sahebol-amr Bazaar (Tabriz), 1941