علی اصغر پتگر ۱۶ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ منتخب نقاشی های دهه ۱۳۲۰

Irandokht Sotudeh (wife), 1942

watercolour on paper
30x23 cm


Irandokht Sotudeh (wife), 1942