ا. پ. هشیوار ۸ تا ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ انگار هیچ اتفاقی نیفتاده

Untitled (2015) / gouache on paper / 25x33 cm

Untitled (2015) / gouache on paper / 25x33 cm