حسین زنده رودی ۹ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ نمایشگاهی از مجموعه های خصوصی

Untitled (2006)

Acrylic on canvas
213 x 76 cm


Untitled (2006)