حسین زنده رودی ۹ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ نمایشگاهی از مجموعه های خصوصی

Untitled (1973)

Oil poastel on paper
39 x 29 cm


Untitled (1973)