حسین زنده رودی ۹ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ نمایشگاهی از مجموعه های خصوصی

Untitled (1978)

Gouache and Ink on paper
59 x 74 cm


Untitled (1978)